Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-10-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAW)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAW), както следва:
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAW) свиква ОСА на 15.11.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8, при следния дневен ред:
- Избор на нов регистриран одитор за 2019 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.11.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.11.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.10.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News