Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 38 875 BGN
Сегмент акции Premium 21 340 BGN
Сегмент акции Standard 5 880 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 10 880 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 776 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 8 628 618 815 BGN
Сегмент акции Premium 1 736 249 475 BGN
Сегмент акции Standard 6 232 180 439 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 660 188 901 BGN